اقای شیر محمد ابراهیمی

ښاغلی شیر محمد ابراهیمی

جنرال قونسل

بیوګرافی

پیغام

@AFGCGJE

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

حوت 04, 1399

د ملک عبدالعزیز د پوهنتون رییس سره کتنه

جده- په جدی کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال قونسل ښاغلۍ ډاکټر شیر محمد…
حوت 04, 1399

د مدیني منوری د اسلامي پوهنتون رییس سره…

مدینه منوره- په جدی کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال قونسل ښاغلۍ دوکتور شير…
حوت 04, 1399

په مدینه منوره کی د سعودي عربستان شاهي…

مدینه منوره- په جدی کی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال قنسل ښاغلی ډاکټر شير…
حوت 04, 1399

په جدي کی د افغانستان د اسلامي جمهوریت…

جدة- په جدي کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال قونسل ښاغلۍ ډاکتر شير محمد…
حوت 04, 1399

د افغانستان د سوداګری او پانګی اچونی د…

جده- په جدی کی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال قنسل شاغلۍ دکتور شیر محمد…
حوت 04, 1399

د سوداګرۍ خونی د رییس سره کتنه

په جدی کی د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال قنسل ښاغلۍ/دوکتور شیرمحمد ابراهیمي او ښاغلۍمحمد…
Go to Top